image

பிறந்ததெல்லாம் மறையுமென்பது
இயற்கை விதியாயிருக்கலாம்
எனினும் நீர் இன்னும் சில காலம்
எம்மிடையே வாழ்ந்திருக்கலாம்

அணுஅறிவியல் கற்க அந்த யமனுக்கும்
ஆசை இப்போது வந்திருக்கலாம்
அதற்காக அவன் உம்மை இன்று
அழைத்துக் கொண்டிருக்கலாம்

உமது பெருங்கனவுகளை உண்மையாக்க
இளைஞர் பலர் இங்கிருக்கலாம்
என்ற நினைப்பில் நீர் இன்று
எம்மைவிட்டு சென்றிருக்கலாம்

அதிபர் ஆசனத்தை நீர் இன்னும் பல
ஆண்டுகள் அலங்கரித்திருந்திருக்கலாம்
அரசியல் பச்சோந்திகளால் என் தேசம்
அவ்வரிய வரத்தை இழந்திருக்கலாம்.

தொடரும்….